طبیعت

طبیعت زیبا

تحقیق درباره جنگل

بخش تحقيقات جنگل از ابتداي تأسيس مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع در سال 1347 شروع به كار نمود. تحقيقات اوليه اين بخش با توجه به كمبود منابع جنگلي و چوبي در كشور، بيشتر بر روي مطالعات سازگاري درختان سريع‌الرشد غيربومي (پهن‌برگ و سوزني‌برگ) متمركز بود كه با استفاده از حدود 330 گونه و پرووننس مختلف در نقاط مختلف كشور انجام شد. در حال حاضر با توجه به مناطق اكولوژيك كشور، ديدگاه عمده اين بخش بر نگرش اكوسيستمي استوار است كه در آن لازم است ابتدا به ماهيت وجودي جنگل و سير توالي و تحولي طبيعي توده‌هاي جنگلي پي برد و با حفظ جنگل نسبت به حفظ خاك و عرصه پرداخت. با تغييرات ديدگاهها در كشور و جهان، بخش تحقيقات جنگل نيز تحقيقات خود را بر روي مديريت پايدار جنگلها، جنگلشناسي نزديك به طبيعت، برداشت كمتر از توده‌هاي جنگلي طبيعي و در مقابل توليد چوب از طريق جنگلكاري در عرصه‌هاي تخريب يافته جنگلي و ساير عرصه‌هاي غير جنگلي متمركز نموده است.

گروههاي تحقيقاتي بخش تحقيقات جنگل عبارتند از:
   1- اكولوژي جنگل و جنگل‌شناسي
   2- گروه تحقيقات اندازه‌گيري و مديريت جنگل
   3- گروه تحقيقات جنگلكاري و اصلاح درختان جنگلي
   4- گروه تحقيقات خاك‌شناسي جنگل
   5- گروه تحقيقات بهره‌برداري و مسائل اقتصادي و اجتماعي

همچنين در چارچوب فعاليتهاي بين‌المللي بخش تحقيقات جنگل، گروهي با نام "گروه تحقيقات راش" تشكيل شده كه با اتحاديه بين‌المللي سازمانهاي تحقيقات جنگل (يوفرو IUFRO) همكاري مي‌نمايد.

اكولوژي جنگل و جنگل‌شناسي
ديدگاه اين گروه بر پايه جنگل‌شناسي نزديك به طبيعت و پرورش و مديريت توده‌ها بر اساس ساختار و نيازهاي رويشگاهي آنها استوار است.

وظايف:
بررسي عوامل اكولوژيك مؤثر بر حضور گونه‌هاي درختي و توده‌هاي جنگلي
مطالعه اكوسيستم‌هاي جنگلي ويژه
بررسي شيوه‌هاي مختلف جنگل‌شناسي، ساختار توده‌ها، شكلهاي مختلف دخالتهاي جنگل‌شناسي و پرورشي در توده‌هاي طبيعي و مصنوعي


طرحهاي تحقيقاتي شاخص:
بررسي نياز رويشگاهي درختان جنگلي در مناطق اكولوژيك كشور
نقش عوامل اكولوژيك (نور، حرارت، رطوبت و ...) بر استقرار و رشد نهالهاي درختان جنگلي
بررسي سيكل بذردهي درختان جنگلي
بررسي وضعيت تجديد حيات طبيعي گونه‌هاي جنگلي
بررسي ساختار طبيعي توده‌هاي جنگلي
شيوه‌هاي جنگل‌شناسي دانه‌زاد همسال و ناهمسال
بررسي شيوه‌هاي مختلف دخالتهاي پرورشي در توده‌هاي طبيعي و دست كاشت
بررسي مراحل توالي در توده‌هاي جنگلي دست نخورده
اثر عمليات پرورشي در توده‌هاي شاخه‌زاد
نقش عوامل محيطي و ژنتيكي بر خصوصيات كمي و كيفي گونه‌هاي جنگلي (راش)
مطالعه درختان كهنسال در نقاط مختلف كشور
مطالعه اكوسيستم جنگلهاي مانگرو در جنوب كشور

گروه تحقيقات اندازه‌گيري و مديريت جنگل
وظايف:
مطالعه و بررسي روشهاي مختلف جنگلداري در توليد كمي
بررسي ميزان موفقيت طرحهاي جنگلداري
ارزيابي روشهاي مختلف مديريت جنگل با تاكيد بر توسعه پايدار و نقش جوامع محلي
طبقه‌بندي رويشگاه‌ها و تعيين درجه مرغوبيت آنها
استفاده از فناوري سنجش از دور در برآورد موجودي جنگل
تهيه جداول حجم گونه‌هاي مختلف جنگلي و بررسي ميزان دقت و كارايي جداول حجم موجود
مطالعات بيومتري در جنگل و تعيين رويش گونه‌هاي مهم جنگلي
مقايسه روشهاي اندازه‌گيري در جنگل و تعيين بهترين روش بر اساس دقت و هزينه
بهينه‌سازي روشهاي موجود در آماربرداري از جنگل
بررسي و مطالعه روشهاي جديد آماربرداري در جنگل

 

طرحهاي تحقيقاتي شاخص:
مقايسه طرز تربيت دانه‌زاد ناهمسال (تك گزيني) و همسال (پناهي) براي دستيابي به زادآوري
آلومتري گونه‌هاي جنگلي شمال كشور
ارزيابي بهينه و مستمر بر اكوسيستم جنگلهاي شمال با استفاده از سنجش از دور
بررسي تغييرات مرز فوقاني جنگل با استفاده از سنجش از دور
طرح جنگلداري مدل در جنگل تحقي‍‍قاتي "واز"
ايجاد شبكه بررسي قطعات نيمه دائمي در عرصه‌هاي جنگلي
بررسي استفاده از روش زمين آمار (ژئواستاتيستيك) در برآورد موجودي در جنگلكاريها

دستاوردها:
از مجموعه فعاليتهاي اين گروه تا كنون گزارشهاي متعدد و بيش از 10 مقاله در مجلات علمي-پژوهشي مختلف، شامل فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر، مجله منابع طبيعي ايران و نشريه پژوهش و سازندگي به چاپ رسيده است.
 

گروه تحقيقات جنگلكاري و اصلاح درختان جنگلي
گروه جنگلكاري و اصلاح درختان جنگلي مسئوليت بررسي و ارائه مناسب‌ترين روشها و الگوهاي زيستي حفاظت از آب و خاك در عرصه‌هاي آبخيز، احياي اكوسيستمهاي جنگلي تخريب يافته، توسعه سطح جنگلها، افزايش توليد سلولز و ساير فرآورده‌هاي جنگلي و استفاده پايدار را از منابع ژنتيكي جنگل به عهده دارد.

وظايف:
تحقيق براي يافتن مناسب‌ترين زمان جمع‌آوري و نگهداري بذور و تيمارهاي لازم قبل از كاشت
بررسي بهترين روشهاي توليد نهال تا كاشت آن در عرصه
آزمايش سازگاري و معرفي مناسب‌ترين گونه‌هاي بومي و غير بومي براي مناطق مختلف اكولوژيك دركشور
آزمايش پرووننسهاي گونه‌هاي بومي و غير بومي
روشهاي آماده‌سازي عرصه براي جنگلكاري
يافتن مناسب‌ترين شيوه جنگلكاري (با بذر، نهال يا غيره)
بررسي سيستمهاي تلفيقي
بررسي سيستمها و الگوهاي مناسب كاشت
بررسي نيازهاي آبي و كودي گونه‌هاي درختي و درختچه‌اي
معرفي معيارهاي انتخاب محاوط و توده‌هاي بذرگيري و مناسبترين شيوه‌هاي پرورشي
بررسي تأثير تنشهاي زيستي و غير زيستي بر روي مقاومت و بردباري گونه‌هاي درختي و درختچه‌اي
معرفي انواع برتر درختي (از طريق آزمون نتاج، دورگ‌گيري و غيره)
احداث باغ بذر
ارزيابي و حفاظت گوناگوني ژنتيكي درختان جنگلي توسط روشهاي in situ و ex situ


طرحهاي شاخص:
بررسي سازگاري گونه‌هاي مختلف (حدود 300 گونه و پرووننس) در شرايط اكولوژيك مختلف با توجه به اهداف
جنگلكاريهاي پيشاهنگ با استفاده از گونه‌هاي سازگار
احداث باغ بذر ون و نمدار در شمال كشور
نقش جنگلكاري در احياي اكوسيستمهاي جنگلي خسارت ديده از آلودگيهاي ناشي از جنگ خليج فارس
جنگلكاري با استفاده از گونه هاي چند منظوره در مناطق اكولوژيك مختلف
استفاده از فاضلاب شهري در جنگلكاري
اثر تيمارهاي مختلف نوري، هورموني و پروتئيني در تكثير جنسي و غير جنسي ارس در ايران
تنوع و تمايز ژنتيكي جنگلهاي راش به منظور ارايه استراتژيهاي جنگلشناسي و حفاظت ژن
مطالعه جريان ژن در توده هاي راش
نقش عوامل ژنتيكي در ايجاد فرم درخت راش

دستاوردها:
از مجموعه فعاليتهاي اين گروه تا كنون گزارشهاي متعدد و بيش از 20 مقاله در مجلات علمي-پژوهشي مختلف، شامل فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر، مجله منابع طبيعي ايران و نشريه پژوهش و سازندگي به چاپ رسيده است.
 

گروه تحقيقات خاك‌شناسي جنگل
وظايف:
بررسي تيپ خاك‌هاي جنگلي و تهيه نقشه تيپ خاك
بررسي ارتباط و اثرات متقابل پوشش گياهي(جنگلي) با تيپ خاك
بررسي نقش خاك (بافت، رطوبت، فشردگي ...) در استقرار نهال درختان جنگلي
بررسي بيولوژي خاك‌هاي مناطق جنگلي
بررسي اثر جنگلكاري در تغييرات خاك
بررسي نياز غذايي گونه‌هاي مختلف
بررسي خاك نهالستانهاي جنگلي از نظر حاصلخيزي، شرايط فيزيكي و شيميايي


طرح هاي تحقيقاتي شاخص:
بررسي تيپ خاك‌هاي جنگل "واز" و تهيه نقشه تيپ خاك
بررسي نياز غذايي نهالستانهاي جنگلي شمال ايران
تعيين مشخصات خاك در ارتباط با جوامع گياهي در قسمتي از جنگلهاي منطقه "واز" در مازندران
 


دستاوردها:
از مجموعه فعاليتهاي اين گروه تا كنون گزارشهاي متعدد و بيش از 10 مقاله در مجلات علمي-پژوهشي مختلف، شامل فصلنامه تحقيقات جنگل و صنوبر، مجله منابع طبيعي ايران و نشريه پژوهش و سازندگي به چاپ رسيده است.
 

گروه تحقيقات بهره‌برداري و مسائل اقتصادي و اجتماعي
وظايف:
بررسي و مطالعه ساختار اجتماعي و اقتصادي و نقش آنها در تخريب منابع جنگلي
بررسي روش‌هاي مختلف مشاركت مردم در امر حفاظت
بهره‌برداري و توسعه منابع جنگلي
بررسي اثرات تعرض انسان و دام بر ساختار و تغييرات پوشش جنگلي
بررسي نحوه و اثر جايگزيني چوب سوخت با ساير منابع انرژي
بررسي اقتصادي شيوه‌هاي مختلف توليد نهال، بذر و كاشت در عرصه
بررسي امكان بهبود شيوه‌هاي بهره‌برداري از درختان جنگلي (چوب، بذر، ميوه، .....)
بررسي روش‌هاي مناسب بهره‌برداري از جنگل‌هاي طبيعي و دست‌كاشت
بررسي صدمات ناشي از بهره‌برداري در شيوه‌هاي جنگل‌شناسي مختلف
بررسي مناسب‌ترين تراكم جاده‌هاي جنگلي در شيوه‌هاي جنگل‌شناسي مختلف
بررسي و تعيين روش مناسب بهره‌برداري در شيوه‌هاي جنگل‌شناسي مختلف
بررسي بازدهي سيستم‌هاي بهره‌برداري و انتخاب سيستم مناسب در شرايط مختلف
مطالعه مسائل فني در احداث جاده‌ها و راهكارهاي مناسب جهت حفاظت جاده‌ها و تثبيت كناره‌ها


طرح‌هاي تحقيقاتي شاخص:
بررسي شيوه‌هاي موجود و تعيين اقتصادي‌ترين روش جمع‌آوري بذر، توليد نهال و انتقال به عرصه در گونه‌هاي مهم پهن‌برگ در جنگلهاي شمال
طراحي الگوي توسعه اقتصادي– اجتماعي جنگل تحقيقاتي "واز"
تعيين عوامل موثر بر نحوه اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي منابع طبيعي در مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
بررسي اثرات ناشي از عملكرد طرح ساماندهي خروج دام و تجميع جنگل‌نشينان در توسعه پايدار حوزه آبريز آستاراچاي
بررسي پارامترهاي موثر در مديريت منابع طبيعي زاگرس
طبقه‌بندي اراضي جهت برنامه‌ريزي عمليات حمل چوب با استفاده از GIS سيستم اطلاعات جغرافيايي در جنگل تحقيقاتي "واز"
طرح تحقيقاتي مديريت بهينه منابع طبيعي در حوزه آبخيز درياي خزر
ارزيابي امكانات بالقوه توليد به منظور توسعه روستاهاي محاط در جنگل تحقيقاتي "واز" با محوريت كاهش فشار بر عرصه‌هاي منابع طبيعي
پايان نامه دكتر اقتصادي

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 12:29  توسط رعنا  |